Logo
0 ks
za 0,00 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti Fmoda sro

se sídlem Skryjova 1606/8, 614 00 Brno 

identifikační číslo: 02963655

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 83157

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.fmoda.cz1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“ ) obchodní společnosti Fmoda sro se sídlem Skryjova 1606/8, 614 00 Brno, identifikační číslo: 02963655, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 83157 (dále jen „prodávající“ ) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“ ) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“ ) uzavírané mezi prodejcem a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodejce. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.fmoda.cz (dále jen „webová stránka“ ), a to prostřednictvím rozhraní webových stránek (dále jen „webové rozhraní obchodu“ ).

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu koupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Ustanovení odchylky od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodejce měnit či doplňovat. Toto ustanovení nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat ke svému uživatelskému rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“ ). Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu jsou uvedeny v jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečeným uživatelským jménem a heslem. Je povinen zachovat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu k jeho uživatelskému účtu.

2.4. Není možné umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 5 let nevyužívá, pokud v případě, kdy kupující porušuje své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodejce, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodejce není povinen potvrdit smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, pokud toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na rozhraní obchodu. Tímto ustanovením omezena možnost prodávajícího uzavřít smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodávaným zbožím. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.4. Pro objednání zboží vyplníte objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

3.4.2. způsobu úhrady ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení účtového zboží a

3.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“ ).

V případě uvedení takové ceny, při níž je zjevné, že se jedná o chybu v psaní a číslech, není tato cena závazná a kupní smlouva není uzavřena.

3.5. Před odesláním objednávky prodávajícímu je kupující schopen provést kontrolu a změnit údaje, které do objednávky vložil, a to je s ohledem na možnost kupujícího zajistit a opravit chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku prodávajícího odešle kupujícímu kliknutím na tlačítko „odeslat objednávku“. Údaje uvedené v nabídce jsou prodávajícím nálezy za správné. Prodejce zašlete žádost o obdržení objednávky tuto adresu obdrženou kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na elektronickou poštu kupujícího v uživatelském účtu nebo v uvedeném (dále jen „elektronická adresa kupujícího“ ).

3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat o potvrzení objednávky (např. písemně či telefonicky).

3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.8. souhlasím s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cenu zboží a související náklady s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu určené způsoby:
v hotovosti na dobírku v místě, které obdržím v případě;
bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2400609703/2010 , vedený u společnosti Fmoda sro(dále jen „účet prodávajícího“ );


4.2. Společně s kupní cenou je povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno jinak, rozumí se dále kupní cena i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.5. V případě bezhotovostní platby je povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostních plateb je závazek smluvního uhradit kupní cenu splněným okamžikem připsání příslušných částek na účet prodejce.

4.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požaduje uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.7. Případné slevy z ceny zboží prodávajícímu kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystavuje prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícího daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávajícímu kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej vytištěný spolu s objednávkou.

4.9. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží , které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodání zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal z hygienických důvodů, není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud to zruší jejich původní obal.

5.2.      Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy není potřeba vyplnit žádný vzorový formulář. Odstoupení od kupní smlouvy je kupující povinen zaslat e-mail do elektronické pošty prodávajícího fmoda@seznam.cz

5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím dnů prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to iv tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění kupujícím již při vrácení zboží poskytnutého kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím bude souhlasit a nevznikne tím kupujícímu další. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než kupujícímu zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.5. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je oprávněn jednostranně započíst proti nároku na náhradu kupní ceny.

5.6. V případech, kdy má nákup v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávajícímu kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.7. Je-li společně se zbožím poskytnutým kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícímu, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1. V případě, že je způsob smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nemusí platit riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupní smlouvě dodat, je povinen převzít zboží při dodání.

6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v souvislosti, je povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady s jiným způsobem spojené doručení.

6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen potvrdit neporušenost obalu zboží a v případě závady toto oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí zásilku od přepravce převzít.

6.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní údaje prodejce, jsou-li prodávajícím vydány.7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávajícímu odpovídá, že v době, kdy kupující zboží převzal:

7.2.1. má zboží, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodejce nebo výrobce napsal nebo které očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

7.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodejce uvádí nebo ke kterému zboží tohoto druhu obvykle používá,

7.2.3. zboží odpovídá jakost nebo provedení podle smluveného vzorku nebo předlohy, byla-li jakost nebo provedení určené podle smluveného vzorku nebo předlohy,

7.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

7.2.5. zboží vyhovuje podmínkám právních předpisů.

7.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na kterou zboží způsobené jeho běžnou cenou užívání, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupní smlouvy, nebo vyplývá- li to z povahy zboží.

7.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má být za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která je zajištěna dvaceti spotřebním zbožím v době čtyř měsíců od převzetí.

7.5. Právo z vadného plnění kupujícího u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je možné přijmout reklamaci s ohledem na prodávané zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.

7.6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady mohou upravit reklamní řád prodávajícího.8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplaceným celé kupní ceny zboží.

8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádným kodexem chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy fmoda@seznam.cz . Informace o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávajícímu na elektronickou adresu kupujícího.

8.4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodejcem a kupujícím z kupní smlouvy.

8.5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

8.6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastmi ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiný dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1. Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího. Více informací k takovému zpracování najdete ………………10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1. 10.1. Pokud vztah založený kupní smlouva obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany jednají, že vztah řídí českým právem.

10.2. 10.2. Volbou práva dle tohoto článku obchodních podmínek není spotřebitel zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, z nichž nelze smluvně odchýlit, a který by se v případě neexistence volby práva použil jinak dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

10.3. 10.3. Je-li některá ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se taková stanou, jiná ustanovení nastoupí, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

10.4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

10.5. 10.5. Příloha obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

10.6. Kontaktní údaje prodejce:  před vrácením zásilky nás nejdříve o odstoupení od kupní smlouvy informujte na e-mailové adrese fmoda@seznam.cz nebo na tel. 777 971 079, poté Vám budou sděleny pokyny a adresa pro vrácení. 

 

V Brně dne 21.5.2018

Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz